اشیا ویژگی خویش را از کاربردشان بدست می آورند، آنچه که نگاه میدارند و آنگونه که انسان را با جهان اطرافش پیوند می دهند. یک شی بخشی از هستی انسان است، نه یک حوزه انتزاعی. اشیا همواره پیش از آنکه انسان ها درباره آن فکر کنند وجود داشته اند. در میان اشیا نیستی یا فضای خالی وجود دارد که آنها را مفید و کاربردی می سازد

Things Studio  مجموعه ای از معماران و طراحانی است که باور دارند معماری فضای خالی میان چیزها است.

استودیو در سال 1396 تاسیس شد توسط:

محمد حسین یزدانی

mohammadhossein yazdani
طراحی سایت
Right Menu Icon